A fesztivál lebonyolítását a Budapesti Székely Kör Alapítványa látja el!

A Társadalmi szervezetek nyilvántartásába a Fővárosi Bíróságon 1816. sorszám alatt bejegyzett BUDAPESTI SZÉKELY KÖR, mint alapító, a Fővárosi Bíróságnál 12. Pk. 65102/1991/10-1-1093. sorszám alatt bejegyeztette a Budapesti Székely Kör Alapítványának Alapító Okiratát.

Az Alapítvány célja az Erdélyben, a Székelyföldön élő, az egyetemes magyarság értékeinek megőrzését és gyarapítását elősegítő tevékenységet folytató kutatók, írók, művészek alkotásainak magyarországi megismertetése, a székelyföldi kulturális egyesületek, népi együttesek bemutatásának előmozdítása, diákok magyarországi nyári táboroztatásának segítése, valamint a KÖR kulturális és közművelődési rendezvényeinek biztosítása-támogatása.

Az Alapítvány célja továbbá :
- az alaptevékenység hatékonyabb működtetése érdekében a felnövekvő nemzedék és az erdélyi-székelyföldi kultúra iránt érdeklődök oktatása, oktatási tevékenység folytatása, oktatási szervezet, intézmény létesítésével, illetve fenntartásával, működtetésével.
-  közoktatási intézményt alapíthat, fenntarthat, működtethet (TEÁOR 8532 szakmai középfokú oktatás).
- az áttelepült erdélyi származású és más fiatalok és felnőttek részére szakmai és egyéb képzés indítása, hasznosítható tudás megszerzésének segítése, oktatás által.
- az erdélyi faluturizmus és diákok-gyermekek honismereti és nyári táborozási, időskorúak ellátási tevékenységének támogatása : 

              o szociális tevékenység folytatása az idős, gyermek és ifjúsági korosztály számára,
              o tanulmányi és honismereti kirándulások, üdülések, nyaralások szervezése
                 Magyarország, Románia és az Európai Unió területén,
              o időskorúak és rászorulók részére otthonok, szociális ellátó házak létesítése
                 Magyarország, Románia és az Európai Unió területén,
              o fesztiválok, vetélkedők, konferenciák, találkozók szervezése az érdeklődők és az
                érdekeltek részvételével.

Az Alapítvány jogi személy.

Az Alapítvány székhelye: Aranytíz Művelődési Központ, 1051 Budapest, Arany János u. 10.

Működési területe: Magyarország-Románia-Eu

Az Alapítvány közhasznú tevékenységet folytat:

(1997. évi CLVI. Törvény Kht. 26&.c.) 

c, közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő – a szervezet létesítő okiratában szereplő – cél szerinti tevékenységek:

1, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3, tudományos tevékenység, kutatás,
4, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5, kulturális tevékenység,
6, kulturális örökség megóvása,
7, műemlékvédelem,
8, természetvédelem, állatvédelem,
9, környezetvédelem,
10, gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet,
11, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12, emberi és állampolgári jogok védelme,
13, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
15, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
16, fogyasztóvédelem,
17, rehabilitációs foglalkoztatás,
18, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
19, euroatlanti integráció elősegítése

Adójóváírás igazolására az APEH Főv. Ig. 71205918491992.03.04, sz. engedélye jogosítja

Tevékenység:
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
A gazdálkodás eredménye nem osztható fel, az csak az Alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítható.
Az Alapítvány szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

Az Alapítvány politikai nyilatkozata:
- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak politikai támogatást nem nyújt. ( Tv. 4.&. 1./d. )

Az Alapítvány képviselete, aláírási jog: 
Az Alapítványt a kuratórium tagjai önállóan képviselik, aláírási jogot két kurátor együttesen gyakorol.

Az Alapítvány tőkéjét a kuratórium tagjai együtt kezelik.

Bankszámla feletti rendelkezés: dr. Sántha Margit, Gaál István, Csoma Gyula, Szabó Mária, Portik Bakai Dalma, mindig két kurátor ketten együtt.

Az alapítvány tőkéjét számlájának vezetésével a KÖR az OTP Bank Budapesti XII. kerületi Fiókját/Budapest, XII, Böszörményi u. 9-11./bízza meg.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz csatlakozhatnak mindazok a hazai és külföldi természetes és jogi személyek, akik a célkitűzésekkel egyetértenek. Az Alapítvány szívesen fogad minden célirányos támogatást.

A hozzájárulásokat és támogatásokat az OTP Bank 11712004-20338077 számú számlájára lehet befizetni, a rendeltetési összeg megjelölésével. Az szja. 1%-át a 1966354-1-41. sz. adószám javára.

A Budapesti Székely Kör létrehozza és múködteti az Alapítvány Kuratóriumát, amelynek tagjai:

                     Dr. Sántha Margit, főorvos a Kuratórium elnöke és képviseletével felruházott személy
                     / II. ker. Nagybányai út 48. /

                     Gaál István mérnök a kuratórium tagja és képviselettel felruházott személy
                     / 1083 Budapest, Szigony u. 13. 9/36. /

                     Csoma Gyula az Országos Közoktatási Intézet főigazgató helyettese, a Kuratórium tagja és                      képviseletével felruházott személy / 1011 Budapest, Markovits u. 4./

                     Szabó Mária – adminisztrátor -, a Kuratórium tagja és képviselettel felruházott személy
                     / 1089 Budapest, Baross u. 105. /

                     Portik-Bakai Dalma, a Kuratórium titkára-tagja és képviseletével felruházott személy
                     / 1032 Budapest, Bécsi út 225. /

Az Alapítvány jogköre:
- A Kuratórium dönt az Alapítvány vagyonáról, tőkéjéből és kamataiból a fentiekben megjelölt célokra fordítható összegek felhasználásáról.
- Üléseit évente legalább egyszer, de a tagok kérésére többször is tarthatja. Összehívásáról az elnök gondoskodik.
- A közhasznúsági jelentés közzététele a saját,.illetve az Alapító kiadványában és a honlapján.
- A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.
- A közhasznú jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

         a, a számviteli beszámolót,
         b, a költségvetési támogatás felhasználását,
         c, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
         d, a cél szerinti juttatások kimutatását,
         e, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a          kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási          önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
         f, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatások értékét, illetve összegét,
         g, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót,

- A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet
- A közhasznú jelentés a számviteli beszámolójával kapcsolatosan az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

Felügyelő Bizottság:
( Tv. 10.-11.&. )
- ellenőrzi a pénzügyi és a célok elérésére irányuló gazdálkodás szabályszerűségét, illetve a célok megvalósulását. 

Tagjai:
Szamosi Elemér
könyvelő   ( 1032 Budapest, Kiscelli u. 4.sz )
Kis Józsefné                     ( 1073 Budapest, Ferihegyi út 78. sz. )
Kiss Sándor                      ( 1146 Budapest, Thököly út 161. sz. )

 

Budapest, 2008. november 28.

                                                                                    Az alapító nevében: Ferencz Vilmos                                                                                                                                Ügyvezető elnök

 
 
         

copyright by www.erdelyhon.hu | az oldalt készítette és adminisztrálja: Bálint Csaba